PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

 

Yeminli Mali Müşavirliğimizin sunduğu hizmetler şunlardır:


 
Tasdik hizmetleri
Denetim hizmetleri
Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
Yönetim danışmanlığı hizmetleri
İnsan Kaynakları hizmetleri
Hukuk hizmetleri.
 
Bu hizmetler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

TASDİK HİZMETLERİ
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
 
o Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları tasdiki
 
o Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları tasdiki
 
o 3568 Sayılı Yasa Uyarınca YMM.ye yetki verilmiş tasdik işlemleri
 
o Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

 
Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
 
o KDV İade ve Mahsup İşlemleri
o Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu 
o Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

 
Diğer Tasdik İşlemleri
 
o T.T.K. Uyarınca Birleşme, devir ve tür değişikliklerinde Öz Varlık Tespit 
o Sermaye artışının tespiti raporları
o Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 
o Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 
o Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 
o 5200 Sayılı Yasa uyarınca Üretici Birlikleri Denetimi
o  
o Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
 
o Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 
o RTÜK incelemeleri
 
o Stok değerlemesi 
 
DENETİM ve DANŞMANLIK HİZMETLERİ
 
Vergi denetimi
Konsolide mali tablolar denetimi
İç denetim ve raporlama
Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
Yurt İç ve yurt dışında yerli ve yabancı ortaklı şirket kuruluşları
Birleşme, bölünme ve tür değişiklikleri
Kontrol ve revizyon işlemleri
Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma
Hakemlik
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirmesi
SSK ilişkisizlik belgesi için yapılan inceleme

 
İNSAN KAYNAKLARI
 
Personel seçimi
Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
Personel eğitimi

 
VERGİ DANIŞMANLIĞI/İNCELEME DANIŞMANLIĞI
 
Vergi davaları   
Vergi ihtilaf ve çözümleri/Vergi İnceleme danışmanlığı
İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı